Qing Zhou

Qing Zhou

Chair, Department of Statistics and Data Science

310-794-7563
zhou@stat.ucla.edu